Aanvraag indienen

Aanspraak op een polis

In het naoorlogse rechtsherstel is het overgrote deel van de levensverzekeringen, die door de roofbank Lippmann, Rosenthal & Co waren geconfisqueerd, hersteld. In veel gevallen is het verzekerd bedrag uitgekeerd aan nabestaanden van de Joodse verzekerden. Een deel kon echter niet worden uitgekeerd, omdat zich geen rechthebbenden hadden gemeld of waren gevonden. De afkoopwaarden van deze verzekeringen zijn rond 1955 aan de Staat overgedragen als ‘onbeheerde nalatenschappen’. Kleinere verzekeringen zijn in veel gevallen niet geroofd en niet systematisch hersteld.

Als u denkt aanspraak te kunnen maken op een uitkering van een levensverzekering die voor of in de oorlog is afgesloten, dan kunt u tot 1 januari 2025 een aanvraag bij ons indienen. Claims die voor 9 november 1999 al zijn afgehandeld, worden niet opnieuw in behandeling genomen.

Lijst namen

Onze Stichting heeft meteen na de start in 2000 een lijst opgesteld van ongeveer 2000 levensverzekeringen die waarschijnlijk nooit zijn uitgekeerd. Deze lijst, die op de website staat en ook telefonisch kan worden opgevraagd bij het secretariaat, is steeds up to date gehouden. Herkent u de naam van een familielid op de lijst? Dan kunt u een aanvraag indienen. Komen de namen van uw familieleden niet op deze lijst voor, maar heeft u aanwijzingen dat zij toch een verzekeringspolis hadden? Ook dan kunt u een aanvraag indienen.

Wij nemen echter vanaf 1 januari 2020 geen aanvragen meer in behandeling als er geen aanwijzingen zijn voor het bestaan van een polis.

Relevante gegevens

Het is belangrijk dat u bij een aanvraag zoveel mogelijk relevante gegevens aanlevert. De gegevens die minimaal noodzakelijk zijn om uw aanvraag in behandeling te kunnen nemen, zijn:

  • uw eigen naam en adresgegevens;
  • volledige voornamen en achternaam van betrokkene;
  • geboortedatum en plaats van betrokkene;
  • uw relatie tot de betrokkene.
  • gegevens verzekering (bijvoorbeeld naam verzekeringsmaatschappij of polisnummer)

Onze Stichting zal vervolgens een gedegen onderzoek laten doen in archieven van Nederlandse verzekeraars en in andere relevante Nederlandse archieven. Wij zullen u informeren over de resultaten van dit archiefonderzoek.

Wat kan het archiefonderzoek opleveren?

Kort samengevat kan het archiefonderzoek drie dingen opleveren:

  • Er worden geen verzekeringsgegevens gevonden. Dit kan betekenen dat er nooit een verzekering heeft bestaan. Ook kan het zijn dat de verzekering na de oorlog is uitgekeerd of dat de gegevens niet meer in de archieven aanwezig zijn.
  • Er worden wél verzekeringsgegevens gevonden en uit deze gegevens blijkt dat de verzekering na de oorlog al is uitbetaald aan de rechthebbenden.
  • Er worden wél verzekeringsgegevens gevonden, maar uit de gegevens blijkt dat de uitkering niet (geheel) is uitbetaald.

Naar aanleiding van de onderzoeksresultaten neemt het bestuur van de stichting een beslissing over uw aanvraag. Het bestuur zal aanspraken op een uitkering op basis van redelijkheid en billijkheid beoordelen. Uitgangspunten bij die beoordeling zijn het verzekeringsrecht en het Nederlandse erfrecht. Over een eventuele uitkering wordt gederfde rente tot het moment van uitkeren vergoed. Vanzelfsprekend wordt u (schriftelijk) op de hoogte gebracht van de beslissing.

Bezwaarcommissie

Bent u het niet eens met de beslissing van het bestuur? Dan kunt u binnen zes weken na de verzenddatum van een beslissingsbrief een bezwaarschrift indienen. Uw bezwaarschrift zal worden overgedragen aan de onafhankelijke bezwaarcommissie van de Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa. Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het postbusadres van de stichting.

Hoe lang duurt het?

Het archiefonderzoek dat naar aanleiding van uw aanvraag moet worden verricht, vindt voor een groot deel handmatig plaats. Dat kost tijd. Daarnaast moet u er rekening mee houden dat archieven van verzekeraars en andere instanties niet meer compleet zijn, omdat deze na wettelijke bewaartermijnen mogen worden afgestoten. De archieven die voor raadpleging in aanmerking komen, zijn bovendien over het land verspreid bij diverse bedrijven en instellingen. Er kan al met al enige tijd overheen gaan voordat u antwoord krijgt en daarvoor vragen wij uw begrip!

Voor het indienen van aanvragen of voor meer informatie kunt u terecht bij:

Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa
Postbus 91475
2509 EB Den Haag
Telefoon: 070 – 3338546 (tussen 14.00 – 16.00)
E-mail: info@stichting-sjoa.nl
Internet: www.stichting-sjoa.nl

U kunt het aanvraagformulier downloaden of hieronder digitaal invullen en opsturen: Aanvraagformulier

  • Verzoekt hierbij onderzoek te doen naar levensverzekeringen op naam van:
  • Gegevens ten aanzien van de levensverzekering