Jaarverslag 2003

Inleiding
Bestuur
Bezwaarcommissie
Secretariaat
Aanvragen
Uitkeringen
ICHEIC
Namenlijst

Inleiding

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA is voortgekomen uit de overeenkomst die in november 1999 gesloten werd tussen het Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO) en het Verbond van Verzekeraars (Verbond).
Een onderdeel van de overeenkomst bestond uit het door het Verbond ter beschikking stellen van een bedrag van 20 miljoen gulden, bestemd voor individuele uitkeringen aan rechthebbenden op grond van na de Tweede Wereldoorlog niet uitgekeerde levensverzekeringspolissen.
De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA werd belast met het onderzoek naar en het uitkeren van deze niet uitgekeerde polissen. De Stichting zal tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling nemen.

Vanaf 2000 is de Stichting actief met het behandelen van aanvragen. In dat jaar werd tevens een lijst met informatie over ca. 750 niet uitgekeerde polissen op het internet gepubliceerd.

Het secretariaat van de Stichting doet onderzoek naar levensverzekeringspolissen, waarvan polisgegevens bekend zijn. Het resultaat van dit onderzoek gaat in de vorm van een notitie naar het bestuur, dat een beslissing neemt over het toewijzen van eventuele betalingen aan rechthebbenden.

Verder stuurt de Stichting, indien polisgegevens ontbreken, namenlijsten naar alle relevante, bij het Verbond aangesloten verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen doen onderzoek in hun archieven, voor zover nog aanwezig, en rapporteren hun bevindingen aan de Stichting.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dhr. mr. M.R. Wijnholt, voorzitter
 • Dhr. mr. E.J. Numann, secretaris
 • Dhr. mr. J. de Ruiter, penningmeester

Het bestuur is in 2003 acht keer in vergadering bijeengekomen, waarbij onder andere 395 notities, inzake 713 polissen, zijn besproken.

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie bestaat uit:

 • Dhr. mr. H.L.J. Roelvink, voorzitter
 • Mw. mr. A.S. van Leeuwen, lid
 • Dhr. mr. F.N. Meijer, lid
 • Mw. mr. M.A. Pach, lid

Dhr. W.Th.M. van der Velden is secretaris van de bezwaarcommissie, dhr. drs. M.M.H. Timmermans plaatsvervangend secretaris.

In 2003 zijn er zeven bezwaarschriften ingediend, waarvan er één werd ingetrokken. Over de overgebleven zes heeft de Bezwaarcommissie adviezen uitgebracht. In twee gevallen werd het bezwaar gegrond bevonden, in de overige vier ongegrond.

Secretariaat

Voor de werkzaamheden van de Stichting is in 2000 een secretariaat opgericht.

Het secretariaat bestaat uit acht medewerkers:

 • Dhr. H.T.C.J. van der Well, directeur
 • Mw. J.T.H.M. Groenewegen, stafmedewerker
 • Dhr. J.M. Bas, onderzoeker
 • Dhr. H.M. Breedeveld, onderzoeker
 • Dhr. mr. D.R.W. Reijerse, onderzoeker
 • Mw. drs. M. Schaeffer, onderzoeker
 • Dhr. J.A. Schaffers, onderzoeker
 • Dhr. drs. M.M.H. Timmermans, onderzoeker

De personele bezetting is in 2003 van 5,6 f.t.e. naar 4,4 f.t.e.gegaan en bedroeg over het hele jaar gemiddeld 5,1 f.t.e (2002: 5,4).

De kosten van de Stichting worden gedragen door het Verbond.

Aanvragen

Er zijn dit jaar 2.395 (2002: 2.730) aanvragen ontvangen, gemiddeld 200 per maand.
In totaal zijn er – ultimo 2003 – 11.661 aanvragen ingediend.

 

Aanvragen

De aanvragen zijn in te delen in drie categorieën:

 • aanvragen die betrekking hebben op een naam van de internetlijst (6%);
 • aanvragen met gegevens over polis en/of verzekeringsmaatschappijen (7%);
 • aanvragen zonder informatie over polis of verzekeringsmaatschappij (87%).

Van de ontvangen aanvragen in 2003 is de verdeling:

 • Categorie 1 : 125 (5%)
 • Categorie 2: 312 (13%)
 • Categorie 3: 1958 (82%)

Prioriteit werd dit jaar gegeven aan de afhandeling van de aanvragen in categorie 1 en 2, vanwege het feit dat deze categorieën het meest kansrijk zijn om tot een uitkering te leiden.

 • Van categorie 1 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2003 toegenomen van 65% tot 90%.
 • Van categorie 2 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2003 toegenomen van 65% tot 78%.
 • Van categorie 3 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2003 toegenomen van 31% tot 36%.

Aanvragen per categorie

In totaal zijn er 1609 (2002: 967) aanvragen afgehandeld in 2003 wat het totaal brengt op 4.863 (2002: 3.254) afgehandelde aanvragen, zijnde 42% (2002: 35%) van het totaal.

Er zijn in 2003 vier (2002: 2) lijsten met 1733 (2002: 875) namen naar de verzekeringsmaatschappijen verzonden voor onderzoek.

 

Afgehandelde aanvragen

De aanvragen, afkomstig van 2533 aanvragers, zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland (61%), maar ook veel uit Israël (17%) en de Verenigde Staten (11%).

 

Herkomst aanvragers

 

Uitkeringen

In totaal zijn er in 2003 zijn er 212 (2002: 177) polissen uitgekeerd aan 1.259 (2002: 620) rechthebbenden voor een bedrag van € 957.160,- (2002: € 895.367). Hiervan waren er drie nabetalingen.

 

Uitgekeerde Polissen

De hoogte van de uitkeringen in 2003 was als volgt:

 

Hoogte Uitkering Aantal
Onder € 1.000,- 1070
€ 1.000,- tot € 5.000,- 157
€ 5.000,- tot € 10.000,- 17
€ 10.000,- tot €. 20.000,- 9
€ 20.000,- tot € 30.000,- 2
Boven € 30.000,- 1

De hoogste uitkering bedroeg € 117.955,-, de gemiddelde uitkering bedroeg € 762,-.

In totaal waren er – ultimo 2003 – 486 polissen uitgekeerd aan 2.098 rechthebbenden voor een bedrag van € 2.250.207,51.

 

Uitgekeerde bedragen

 

ICHEIC

In 1998 werd de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC), ook wel naar de voorzitter de Commissie-Eagleburger genoemd, opgericht. Deze commissie bestaat uit toezichthouders uit de Verenigde Staten op het gebied van verzekeringen, vertegenwoordigers van Israël en Joodse organisaties, en verzekeringsmaatschappijen.

De Stichting heeft in 2001 een overeenkomst met de ICHEIC gesloten, waarbij afgesproken werd dat de Stichting alle ICHEIC aanvragen, betrekking hebbend op Nederlandse maatschappijen, in behandeling zou nemen en eventueel uitkeren volgens de in de overeenkomst tussen CJO en Verbond afgesproken rentefactoren. De voornaamste eis van de ICHEIC was het instellen van een bezwaarprocedure.

In 2003 zijn ca. 200 (2002: 300) ICHEIC aanvragen ontvangen. Het registreren van deze aanvragen blijkt zeer arbeidsintensief te zijn omdat de geleverde namen en data vaak incorrect, verkeerd gespeld en/of onvolledig waren. Soms is het verband met Nederland onduidelijk. Iedere ICHEIC aanvraag kan maximaal drie verschillende namen bevatten (verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde).

Na 31 december 2003 is het niet meer mogelijk aanvragen bij ICHEIC in te dienen. Men heeft nog tot eind maart 2004 de tijd om ingevulde aanvraagformulieren in te leveren.

In totaal zijn er 1103 ICHEIC aanvragen ontvangen, waarvan 94% ongedocumenteerd is.

In 2003 zijn er 380 beslissingsbrieven naar de ICHEIC gestuurd, met het volgende resultaat:

 • 276 – geen informatie gevonden
 • 68 – informatie gegeven over uitgekeerde polis(sen)
 • 26 – uitkeringen
 • 8 – niet in behandeling genomen
 • 2 – intrekkingen

Namenlijst

De Stichting heeft dit jaar in nauwe samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen gewerkt aan de voorbereiding van publicatie van een aanvulling op de namenlijst op de internetsite inzake waarschijnlijk niet uitgekeerde polissen. Uit het accountantsonderzoek, dat Ernst & Young in opdracht van de Pensioen- en Verzekeringskamer in 2002 heeft verricht, zijn gegevens over 117 niet uitgekeerde polissen gevonden. In 2003 is er door de Stichting onderzoek verricht naar door de maatschappijen opgegeven persoons- en adresgegevens van verzekeringnemers/verzekerden teneinde de juiste identiteit van deze personen vast te stellen. De Stichting heeft een nader onderzoek ingesteld in het archief van een verzekeringsmaatschappij, om vast te stellen of zich daar nog gegevens over niet uitgekeerde polissen bevonden. Tijdens dit onderzoek zijn gegevens aangetroffen van tot nu toe onbekende Joodse oorlogspolissen. Nader onderzoek moet vaststellen of er met betrekking tot deze polissen nog sprake is van niet uitgekeerde polissen. Hierdoor is de publicatie van namen op het internet vertraagd en doorgeschoven naar 2004. Het verwachte aantal nieuwe namen zal ca. 1500 bedragen. Het merendeel bestaat uit zogenaamde volksverzekeringen met een verzekerde waarde onder de ƒ 500,-. Deze polissen zijn vaak buiten roof en rechtsherstel gebleven.

Den Haag, 15 juni 2004

 

mr. M.R. Wijnholt
voorzitter
mr. E.J. Numann
secretaris
mr. J. de Ruiter
penningmeester

 

Terug naar Achtergrondinformatie