Jaarverslag 2004

Inleiding

Bestuur

Bezwaarcommissie

Secretariaat

Aanvragen

Uitkeringen

ICHEIC

Namenlijst

Inleiding

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA is voortgekomen uit de overeenkomst die in november 1999 gesloten werd tussen het Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO) en het Verbond van Verzekeraars (Verbond).
Een onderdeel van de overeenkomst bestond uit het door het Verbond ter beschikking stellen van een bedrag van 20 miljoen gulden (€ 9 miljoen), bestemd voor individuele uitkeringen aan rechthebbenden op grond van na de Tweede Wereldoorlog niet uitgekeerde levensverzekeringspolissen.
De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA werd belast met het onderzoek naar en het uitkeren van deze niet uitgekeerde polissen. De Stichting zal tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling nemen.

Vanaf 2000 is de Stichting actief met het behandelen van aanvragen. In dat jaar werd tevens een lijst met informatie over ca. 750 niet uitgekeerde polissen op het internet gepubliceerd. Eind 2004 is deze lijst uitgebreid met ca. 1350 namen.

Het secretariaat van de Stichting doet onderzoek naar levensverzekeringspolissen waarvan polisgegevens bekend zijn. Het resultaat van dit onderzoek gaat in de vorm van een notitie naar het bestuur, dat een beslissing neemt over het toewijzen van eventuele betalingen aan rechthebbenden.

Verder stuurt de Stichting, indien polisgegevens ontbreken, namenlijsten naar alle relevante, bij het Verbond aangesloten verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen doen onderzoek in hun archieven, voor zover nog aanwezig, en rapporteren hun bevindingen aan de Stichting.

De Stichting is nu ongeveer op de helft van haar bestaansduur gekomen en het is tijd voor een tussenbalans.

Het eerste jaar kenmerkte zich door een grote hoeveelheid binnenkomende aanvragen, zeker na publicatie van de eerste internetlijst. Het secretariaat was destijds niet berekend op deze hoeveelheid aanvragen. De daaropvolgende jaren kenmerkten zich door uitbreiding en herstructurering van het secretariaat. Het aantal arbeidsplaatsen verzesvoudigde en er kwamen duidelijke procedures voor het behandelen van de aanvragen.

Het aantal aanvragen bleef in de jaren 2001 tot 2004 op een hoog niveau, ruim boven de 2000 per jaar. Pas in 2004 was er een significante daling van het aantal aanvragen. Voor het eerst werden er in dat jaar meer aanvragen afgehandeld dan er binnenkwamen. Dit kwam ook mede doordat voordien prioriteit werd gegeven aan de meest kansrijke en daardoor ook meest arbeidsintensieve aanvragen. Deze waren eind 2004 grotendeels (voor 91%) afgehandeld. In totaal was 54% van het aantal aanvragen afgehandeld.

Vanaf 2001 is het aantal uitkeringen sterk toegenomen. In de jaren 2002 en 2003 leidde dit ook tot een aanzienlijke stijging van de uitgekeerde bedragen. In 2004 was er sprake van een daling. Dit is te verklaren doordat in 2004 veel betalingen zijn verricht die betrekking hadden op kleinere erfdelen van reeds gedeeltelijk uitgekeerde polissen.

De trend van een afnemend aantal aanvragen en de groei van het percentage afgehandelde aanvragen zal in 2005 doorbroken worden door de registratie van de in de tweede helft van 2004 binnengekomen ICHEIC aanvragen (zie paragraaf 7) en de toename van het aantal aanvragen als reactie op de nieuwe namenlijst.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

 • Dhr. mr. M.R. Wijnholt, voorzitter
 • Dhr. mr. E.J. Numann, secretaris
 • Dhr. mr. J. de Ruiter, penningmeester

Het bestuur is in 2004 acht (2003: 8) keer in vergadering bijeengekomen, waarbij onder andere 303 (2003: 395) notities, inzake 603 (2003: 713) polissen, zijn besproken.

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie bestaat uit:

 • Dhr. mr. H.L.J. Roelvink, voorzitter
 • Mw. mr. A.S. van Leeuwen, lid
 • Dhr. mr. F.N. Meijer, lid
 • Mw. mr. M.A. Pach, lid

Dhr. W.Th.M. van der Velden is secretaris van de bezwaarcommissie, dhr. drs. M.M.H. Timmermans plaatsvervangend secretaris.

In 2004 zijn er tien (2003: 7) bezwaarschriften ingediend, waarvan er één werd ingetrokken.
Vier bezwaarschriften zijn afgehandeld. In één geval werd het bezwaar gegrond bevonden, in drie gevallen werd het bezwaar ongegrond verklaard.
Vijf bezwaarschriften zijn nog in behandeling.

Secretariaat

Voor de werkzaamheden van de Stichting is in 2000 een secretariaat opgericht.

Het secretariaat bestond in 2004 uit acht medewerkers:

 • Dhr. H.T.C.J. van der Well, directeur
 • Mw. J.T.H.M. Groenewegen, stafmedewerker
 • Dhr. J.M. Bas, onderzoeker
 • Dhr. H.M. Breedeveld, onderzoeker
 • Dhr. mr. D.R.W. Reijerse, onderzoeker
 • Mw. drs. M. Schaeffer, onderzoeker
 • Dhr. J.A. Schaffers, onderzoeker
 • Dhr. drs. M.M.H. Timmermans, onderzoeker

De personele bezetting is in 2004 van 5 f.t.e. naar 4,9 f.t.e.gegaan en bedroeg over het hele jaar gemiddeld 5 f.t.e (2003: 5,1).

De kosten van de Stichting worden gedragen door de leden van het Verbond, die historisch gezien bij deze problematiek betrokken zijn.

Aanvragen

Er zijn dit jaar 882 (2002: 2.395) aanvragen ontvangen, gemiddeld 74 per maand. In totaal zijn er – ultimo 2004 € 12.543 aanvragen ingediend.

Aanvragen


Ultimo 2004 bestond er nog een achterstand met betrekking tot het opnemen van ICHEIC aanvragen in de reguliere administratie. Er moesten nog ca. 200 ICHEIC aanvragen geregistreerd worden. Omgerekend zullen dit ca. 600 reguliere aanvragen zijn. Het aantal aanvragen over 2004 zou dan ca. 1480 bedragen, ca. 123 per maand.

De aanvragen zijn in te delen in drie categorieën:

 1. aanvragen die betrekking hebben op een naam van de internetlijst (6%);
 2. aanvragen met gegevens over polis en/of verzekeringsmaatschappijen (8%);
 3. aanvragen zonder informatie over polis of verzekeringsmaatschappij (86%).

Van de ontvangen aanvragen in 2003 is de verdeling:

 • Categorie 1: 88 (10%)
 • Categorie 2: 221 (25%)
 • Categorie 3: 573 (65%)

Deze percentages zijn vertekend door de niet opgenomen ICHEIC aanvragen, die allen tot categorie 3 behoren. Als we rekening houden met de ICHEIC aanvragen zouden de percentages voor de categorieën 1,2 & 3 respectievelijk 6%, 15% & 79% bedragen. De toename van aanvragen uit de categorie 2 is toe te schrijven aan gegevens over polissen die tijdens onderzoeken naar boven komen.

Gedurende het eerste kwartaal van 2004 is prioriteit gegeven aan de afhandeling van de aanvragen in categorie 1 en 2, vanwege het feit dat deze categorieën het meest kansrijk zijn om tot een uitkering te leiden.

Vanaf april 2004 is prioriteit gegeven aan de aanvragen in categorie 3.

 • Van categorie 1 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2004 toegenomen van 90% tot 91%.
 • Van categorie 2 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2004 toegenomen van 78% tot 84%.
 • Van categorie 3 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2004 toegenomen van 36% tot 48%.

Aanvragen per categorie


In totaal zijn er 1.852 (2003: 1609) aanvragen afgehandeld in 2004 wat het totaal brengt op 6.714 (2003: 4.863) afgehandelde aanvragen, zijnde 54% (2003: 42%) van het totaal.

Afgehandelde aanvragen


Er zijn in 2004 negen (2003: 4) lijsten met 1.089 (2003: 1.733) namen naar de verzekeringsmaatschappijen verzonden voor onderzoek.

In overleg met de maatschappijen is gekozen voor kleinere lijsten, omdat dit voor hen beter te verwerken is.

De aanvragen, afkomstig van 2.682 aanvragers, zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland (61%), maar ook veel uit Israël (17%) en de Verenigde Staten (11%). Deze percentages zijn hetzelfde als in 2003.

Herkomst aanvragers

 

Uitkeringen

In 2004 zijn er in totaal 102 (2003: 212) polissen uitgekeerd aan 1.153 (2003:1.257) rechthebbenden voor een bedrag van € 358.175,- (2003: € 957.160,-). Tevens zijn er drie nabetalingen verricht.

In totaal waren er – ultimo 2004 – 588 polissen uitgekeerd aan 3.252 rechthebbenden.

Uitgekeerde Polissen


De hoogte van de uitkeringen in 2004 was als volgt:

 

Hoogte Uitkering Aantal
Onder € 1.000,- 1075
€ 1.000,- tot € 5.000,- 64
€ 5.000,- tot € 10.000,- 13
€ 10.000,- tot € 20.000,- 1
€ 20.000,- tot € 30.000,- 0
Boven € 30.000,- 0


De hoogste uitkering bedroeg € 11.460,-, de gemiddelde uitkering bedroeg € 310,-.

In totaal is er – ultimo 2004 – voor een bedrag van € 2.607.338,- uitgekeerd.

Uitgekeerde bedragen

 

ICHEIC

In 1998 werd de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC), ook wel naar de voorzitter de Commissie-Eagleburger genoemd, opgericht. Deze commissie bestaat uit toezichthouders uit de Verenigde Staten op het gebied van verzekeringen, vertegenwoordigers van Israël en Joodse organisaties, en verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond van Verzekeraars is lid van de ICHEIC.

De Stichting heeft in 2001 een overeenkomst met de ICHEIC gesloten, waarbij afgesproken werd dat de Stichting alle ICHEIC aanvragen, betrekking hebbend op Nederlandse maatschappijen, in behandeling zou nemen en eventueel uitkeren volgens de in de overeenkomst tussen CJO en Verbond afgesproken rentefactoren. De voornaamste eis van de ICHEIC was het instellen van een bezwaarprocedure.

In 2004 zijn 599 (2003: 200) ICHEIC aanvragen ontvangen. Het registreren van deze aanvragen blijkt zeer arbeidsintensief te zijn omdat de geleverde namen en data vaak incorrect, verkeerd gespeld en/of onvolledig zijn. Soms is het verband met Nederland onduidelijk. Iedere ICHEIC aanvraag kan maximaal drie verschillende namen bevatten (verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde). Voordat deze aanvragen in de reguliere registratie worden opgenomen, worden er aparte dossiers aangemaakt en worden de persoonsgegevens gecontroleerd en zonodig aangevuld.

Aanvragen ICHEIC

Na 31 december 2003 was het niet meer mogelijk aanvragen bij ICHEIC in te dienen. Men kreeg nog tot eind maart 2004 de tijd om ingevulde aanvraagformulieren in te leveren. In de tweede helft van 2004 zijn er nog veel aanvragen via ICHEIC bij onze Stichting binnengekomen. Aan het eind van 2004 waren nog niet alle ICHEIC aanvragen in de reguliere registratie opgenomen. Er moesten nog ca. 200 aanvragen geregistreerd worden.

In totaal zijn er 1.702 ICHEIC aanvragen ontvangen, waarvan 95% ongedocumenteerd is. Hiervan zijn er 489 geheel of gedeeltelijk afgehandeld.

In 2004 zijn er 291 (2003: 380) beslissingsbrieven naar de ICHEIC gestuurd, met het volgende resultaat:

 • 206 – geen informatie gevonden
 • 74 – informatie gegeven over uitgekeerde polis(sen)
 • 10 – uitkeringen
 • 1 – niet in behandeling genomen
 • 0 – intrekkingen


Namenlijst

De Stichting heeft de afgelopen jaren, in nauwe samenwerking met de verzekeringsmaatschappijen, gewerkt aan de voorbereiding van publicatie van een aanvulling op de namenlijst op onze internetsite. Deze namen hebben betrekking op waarschijnlijk niet uitgekeerde Joodse levensverzekeringspolissen. Een accountantsonderzoek, dat Ernst & Young in opdracht van de Pensioen- en Verzekeringskamer in 2002 heeft verricht, heeft gegevens over nog eens 117 niet uitgekeerde polissen opgeleverd.
In 2003 en 2004 is er door de Stichting nader onderzoek verricht naar door de verzekeringsmaatschappijen opgegeven persoons- en adresgegevens van verzekeringnemers/verzekerden, teneinde de juiste identiteit van deze personen vast te stellen.
Ook heeft de Stichting in 2004 bij een verzekeringsmaatschappij een nader onderzoek ingesteld naar aldaar aangetroffen Joodse oorlogspolissen.

Eind december zijn er 1.369 nieuwe namen op de internetlijst gezet, die betrekking hebben op 1.362 polissen. Sommige personen hadden meerdere polissen en in een aantal gevallen is zowel de naam van de verzekeringnemer als de verzekerde opgenomen.
Door middel van een persbericht en een advertentie in het Nieuw Israëlitisch Weekblad is hieraan ruchtbaarheid gegeven.

Het merendeel bestaat uit zogenaamde volksverzekeringen met een verzekerde waarde onder de € 500,-. Deze polissen zijn vaak buiten roof en rechtsherstel gebleven.

Den Haag, 17 mei 2005

 

mr. M.R. Wijnholt
voorzitter
mr. E.J. Numann
secretaris
mr. J. de Ruiter
penningmeester