Jaarverslag 2006

Inleiding

Bestuur

Bezwaarcommissie

Secretariaat

Aanvragen

Uitkeringen

ICHEIC

Inleiding

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA is voortgekomen uit de overeenkomst die in november 1999 gesloten werd tussen het Centraal Joods Overleg Externe Belangen (CJO) en het Verbond van Verzekeraars (Verbond).
Een onderdeel van de overeenkomst bestond uit het door het Verbond ter beschikking stellen van een bedrag van 20 miljoen gulden (€ 9 miljoen), bestemd voor individuele uitkeringen aan rechthebbenden op grond van na de Tweede Wereldoorlog niet uitgekeerde levensverzekeringspolissen.
De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken SJOA werd belast met het onderzoek naar en het uitkeren van deze niet uitgekeerde polissen. De Stichting zal tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling nemen.

Vanaf 2000 is de Stichting actief met het behandelen van aanvragen. In dat jaar werd tevens een lijst met informatie over ca. 750 niet uitgekeerde polissen op het internet gepubliceerd. Eind 2004 is deze lijst uitgebreid met 1369 namen.

Het secretariaat van de Stichting doet onderzoek naar levensverzekeringspolissen waarvan polisgegevens bekend zijn. Het resultaat van dit onderzoek gaat in de vorm van een notitie naar het bestuur, dat een beslissing neemt over het toewijzen van eventuele betalingen aan rechthebbenden.

Verder stuurt de Stichting, indien polisgegevens ontbreken, namenlijsten naar alle relevante, bij het Verbond aangesloten verzekeringsmaatschappijen. De maatschappijen doen onderzoek in hun archieven, voor zover nog aanwezig, en rapporteren hun bevindingen aan de Stichting.

Het eerste jaar van de Stichting kenmerkte zich door een grote hoeveelheid binnenkomende aanvragen, zeker na publicatie van de eerste internetlijst. Het secretariaat was destijds niet berekend op deze hoeveelheid aanvragen. De daaropvolgende jaren kenmerkten zich door uitbreiding en herstructurering van het secretariaat. Het aantal arbeidsplaatsen verzesvoudigde en er kwamen duidelijke procedures voor het behandelen van de aanvragen.

Het aantal aanvragen bleef in de jaren 2001 tot 2004 op een hoog niveau, ruim boven de 2000 per jaar. In 2004/2005 is het aantal aanvragen gedaald naar gemiddeld 1.500.

Voor het eerst werden er in 2004 meer aanvragen afgehandeld dan er binnenkwamen. In de eerste jaren werd prioriteit gegeven aan de meest kansrijke en daardoor tevens ook de meest arbeidsintensieve aanvragen.

De publicatie van nieuwe namen op het internet in december 2004 heeft in 2005 geleid tot een verhoging van het aantal aanvragen dat betrekking had op deze lijst. Daarentegen komen er geen nieuwe ICHEIC aanvragen meer binnen.  (Zie paragraaf 7.)

In 2006 is het aantal aanvragen sterk afgenomen.

Vanaf 2001 is het aantal uitkeringen sterk toegenomen. In de jaren 2002 en 2003 leidde dit ook tot een aanzienlijke stijging van de uitgekeerde bedragen. In 2004 was er sprake van een daling van die bedragen. Dit is te verklaren doordat in 2004 veel betalingen zijn verricht die betrekking hadden op kleinere erfdelen van reeds gedeeltelijk uitgekeerde polissen. In 2005 was er weer sprake van een stijging van de uitgekeerde bedragen, maar niet tot het niveau van 2002/2003. Deze stijging heeft zich in 2006 doorgezet.

In 2006 moesten wij helaas afscheid nemen van onze voorzitter mr. M.R. Wijnholt. Zijn vertrek werd door alle partijen, betrokken bij onze Stichting, betreurd.
Hij heeft het voorzitterschap op voortreffelijke wijze vervuld en in hoge mate bijgedragen aan de ontwikkeling van de Stichting.

 

Bestuur

Het bestuur bestond tot 1 september 2006 uit:

 • mr. M.R. Wijnholt, voorzitter
 • mr. E.J. Numann, secretaris
 • mr. J. de Ruiter, penningmeester

Per 1 september 2006 besloot dhr. Wijnholt zich, om persoonlijke redenen, als bestuurslid terug te trekken.
Als nieuw bestuurslid werd benoemd dhr. mr. P. Neleman, oud vice-president van de Hoge Raad der Nederlanden.
Het nieuwe bestuur koos uit haar midden dhr. Numann tot voorzitter en dhr. Neleman tot secretaris. Dhr. De Ruiter blijft penningmeester.
De samenstelling van het bestuur per 1 september 2006:

 • mr. E.J. Numann, voorzitter
 • mr. P. Neleman, secretaris
 • mr. J. de Ruiter, penningmeester

Het bestuur is in 2006 zeven (2005: 7) keer in vergadering bijeengekomen, waarbij onder andere 240 (2005: 210) notities, inzake 531 (2005: 426) polissen, zijn besproken.

Bezwaarcommissie

De bezwaarcommissie bestaat uit:

 • mr. H.L.J. Roelvink, voorzitter
 • mw. mr. A.S. van Leeuwen, lid
 • mr. F.N. Meijer, lid
 • mw. mr. M.A. Pach, lid

Dhr. W.Th.M. van der Velden is secretaris van de bezwaarcommissie, drs. M.M.H. Timmermans plaatsvervangend secretaris.

In 2006 zijn zeven (2005: 7) bezwaarschriften ingediend, waarvan er zes werden afgehandeld, waarvan er drie werden afgewezen, twee gedeeltelijk toegewezen en een toegewezen. Een bezwaarschrift is nog in behandeling

Verder zijn er nog zes lopende bezwaarschriften uit 2005 afgehandeld, waarvan er vijf zijn afgewezen. Een bezwaarschrift is ingetrokken.

Secretariaat

Voor de werkzaamheden van de Stichting is in 2000 een secretariaat opgericht.

Het secretariaat bestond in 2006 uit zes medewerkers:

 • H.T.C.J. (Henk) van der Well, directeur
 • J.T.H.M. (Josée) Groenewegen, stafmedewerker
 • J.M. (Matthijs) Bas, onderzoeker
 • mr. D.R.W. (David) Reijerse, onderzoeker
 • drs. J.A. (Jos) Schaffers, onderzoeker
 • drs. M.M.H. (Matthijs) Timmermans, onderzoeker

De personele bezetting bedroeg over het hele jaar gemiddeld 4,7 f.t.e., gelijk aan 2005.

De kosten van de Stichting worden gedragen door de leden van het Verbond die historisch gezien bij deze problematiek betrokken zijn.

Aanvragen

Er zijn in 2006 – 510 (2005: 2134) aanvragen ontvangen, gemiddeld 43 per maand.

Aanvragen

In totaal zijn er – tot ultimo 2006 – 15.187 aanvragen ingediend.

Het aantal aanvragen voor 2004 en 2005 geeft in bovenstaande grafiek een vertekend beeld. Ultimo 2004 bestond er nog een achterstand met betrekking tot het opnemen van ICHEIC aanvragen in de reguliere administratie. Er moesten nog ca. 200 ICHEIC aanvragen geregistreerd worden. Deze registratie heeft begin 2005 plaatsgevonden.
Ervan uitgaande dat ca. 200 ICHEIC aanvragen ongeveer 500 reguliere aanvragen zijn, kan aangenomen worden dat het aantal aanvragen voor 2004 ca. 1.400 bedroeg en voor 2005 ca. 1.600.

De aanvragen zijn in te delen in drie categorieën:

 1. aanvragen die betrekking hebben op een naam van de internetlijst (9%);
 2. aanvragen met gegevens over polis en/of verzekeringsmaatschappij (9%);
 3. aanvragen zonder informatie over polis of verzekeringsmaatschappij (82%).

Van de ontvangen aanvragen in 2006 is de verdeling:

 • Categorie 1: 162 (32%)
2005: 474 (22%)
 • Categorie 2: 125 (24%)
2005: 212 (10%)
 • Categorie 3: 223 (44%)
2005: 1.448 (68%)

Door de publicatie van 1.369 nieuwe namen op de internetlijst in december 2004 is het aantal aanvragen van categorie 1 aanzienlijk toegenomen.

Gedurende 2006 is prioriteit gegeven aan de afhandeling van de aanvragen in de categorieën 1 en 3 en de nog lopende ICHEIC aanvragen.

 • Van categorie 1 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2006 gestegen van 62% naar 67%.
 • Van categorie 2 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2006 gestegen van 84% naar 86%.
 • Van categorie 3 is het percentage afgehandelde aanvragen in 2006 gestegen van 54% naar 67%.

Aanvragen/Afgehandeld per categorie

In 2006 zijn er 2.022 (2005: 1.690) aanvragen afgehandeld wat het totaal brengt op 10.426 (2005: 8.404) afgehandelde aanvragen, zijnde 69% (2005: 57%) van het totaal.

Afgehandelde aanvragen


Het gehele beeld van het aantal aanvragen ten opzichte van de afgehandelde aanvragen, met correctie van het aantal aanvragen in 2004 en 2005, ziet er als volgt uit.

Afgehandelde aanvragen

Er zijn in 2006 acht (2005: acht) lijsten met in totaal 1.131(2005: 1.750) namen naar de verzekeringsmaatschappijen verzonden voor onderzoek.

De aanvragen, afkomstig van 3.001 aanvragers, zijn voornamelijk afkomstig uit Nederland 57% (2005: 57%), maar ook uit Israël 18% (2005: 18%), en de Verenigde Staten 13% (2005: 13%). Deze percentages zijn vrij stabiel.

Herkomst aanvragers

 

Uitkeringen

In 2006 zijn er in totaal 144 (2005: 110) polissen uitgekeerd aan 1.309 (2005: 916) rechthebbenden voor een bedrag van € 855.935,- (2005: € 660.305,-).

In totaal waren er – ultimo 2006 – 842 polissen uitgekeerd aan 5.477 rechthebbenden.

Uitgekeerde Polissen


De hoogte van de uitkeringen per persoon in 2006 was als volgt:

Hoogte Uitkering Aantal
Onder € 1.000,- 1175
€ 1.000,- tot € 5.000,- 91
€ 5.000,- tot € 10.000,- 30
€ 10.000,- tot € 20.000,- 7
€ 20.000,- tot € 30.000,- 3
Boven € 30.000,- 3


De hoogste uitkering bedroeg € 63.890,-, de gemiddelde uitkering bedroeg € 654,- (2005: € 720,-).

In totaal is er – ultimo 2006 – een bedrag van € 4.123.578,- uitgekeerd.

Uitgekeerde bedragen

Met betrekking tot het aandeel van de huidige verzekeringsmaatschappijen in het aantal uitgekeerde polissen en bedragen kan het volgende gezegd worden.

De zeven meest betrokken verzekeringsmaatschappijen met hun belangrijkste rechtsvoorgangers zijn:
AEGON

 • Algemeene Friesche Levensverzekering-Maatschappij
 • Eerste Nederlandsche Verzekering-Maatschappij op het leven, tegen invaliditeit en ongelukken
 • De Olveh van 1879
 • N.V. Levensverzekering-Maatschappij Nillmij van 1859


Delta Lloyd

 • Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen N.V.
 • Amsterdamsche Maatschappij van Levensverzekering (Amstleven)
 • Nationaal Spaarfonds


Fortis ASR

 • Utrechtse Levensverzekering Maatschappij N.V
 • Hollandsche Algemeene Verzekerings-Bank (HAV Bank)
 • Gresham Life Assurance Society Ltd.
 • Rotterdamsche Onderlinge Maatschappij van Levensverzekeringen


Generali

 • De Nederlanden van 1870


De Goudse

 • De Oude Haagsche van 1836
 • De Nederlandsche Spaarkas


Nationale-Nederlanden

 • Nationale Levensverzekering-Bank
 • De Nederlanden van 1845
 • Rotterdamsche Verzekering Sociëteiten (RVS)


SNS Reaal

 • De Centrale Arbeiders Verzekerings- en Depositobank (waarin opgegaan de Nederlandsche Handelsreizigers Vereeniging N.V. = NHRV)
 • Zürich Leven

SNS Reaal, die verantwoordelijk was voor 600 ‘Centrale’ polissen op de in 2000 gepubliceerde internetlijst, heeft nog steeds het grootste aandeel met betrekking tot het aantal uitgekeerde polissen, maar ziet dat percentage teruglopen van 40% in 2005 tot 34% in 2006.
Fortis ASR, die verantwoordelijk was voor ca. 950, voornamelijk ‘HAV Bank’, polissen op de in 2004 gepubliceerde internetlijst, ziet het percentage oplopen van 16% in 2005 tot 23% in 2006.

Uitgekeerde polissen (698) naar maatschappij


Met betrekking tot de uitgekeerde bedragen zien wij dat Nationale-Nederlanden het grootste percentage voor haar rekening neemt, namelijk 48% (2005: 51%). De uitgekeerde polissen waren voornamelijk grotere kapitaalverzekeringen.

Uitgekeerde bedragen naat maatschappij

ICHEIC

In 1998 werd de International Commission on Holocaust Era Insurance Claims (ICHEIC), ook wel naar de voorzitter de Commissie-Eagleburger genoemd, opgericht. Deze commissie bestaat uit toezichthouders uit de Verenigde Staten op het gebied van verzekeringen, vertegenwoordigers van Israël en Joodse organisaties, en verzekeringsmaatschappijen. Het Verbond van Verzekeraars is lid van ICHEIC.

De Stichting heeft in 2001 een overeenkomst met de ICHEIC gesloten, waarbij afgesproken werd dat de Stichting alle ICHEIC aanvragen, betrekking hebbend op Nederlandse maatschappijen, in behandeling zou nemen en eventueel zou uitkeren volgens de in de overeenkomst tussen CJO en Verbond afgesproken rentefactoren.

Tot en met 31 december 2003 konden aanvragen bij ICHEIC worden ingediend en de aanvraagformulieren konden tot eind maart 2004 worden ingeleverd. Velen hebben hiervan gebruik gemaakt en in de loop van 2004 zijn er bij ons bijna 600 aanvragen binnengekomen.

Het registreren van deze aanvragen bleek zeer arbeidsintensief te zijn omdat de geleverde namen en data vaak incorrect, verkeerd gespeld en/of onvolledig waren. Soms was het verband met Nederland onduidelijk. Iedere ICHEIC aanvraag kon maximaal drie verschillende namen bevatten (verzekeringnemer, verzekerde en begunstigde). Voordat deze aanvragen in de reguliere registratie werden opgenomen, werden er aparte dossiers aangemaakt en werden de persoonsgegevens gecontroleerd en zonodig aangevuld.

Ultimo 2004 moesten nog ca. 200 ICHEIC aanvragen geregistreerd worden. De achterstand in de registratie is begin 2005 weggewerkt.

Hierna hebben wij de aanvragen met voorrang doorgestuurd naar de verzekeringsmaatschappijen. In 2005 zijn alle namen met betrekking tot ICHEIC aanvragen naar de maatschappijen verzonden.

In 2006 zijn nog 11 (2005: 43) ICHEIC aanvragen ontvangen. Deze 11 aanvragen waren het resultaat van een vergelijking van onze registratie met die van de ICHEIC, waaruit bleek dat deze aanvragen niet bij ons bekend waren.

Aanvragen ICHEIC

In totaal zijn er 1.756 ICHEIC aanvragen ontvangen, waarvan 95% ongedocumenteerd was. Hiervan zijn er – ultimo 2006 – 1.741 afgehandeld.
In 2006 zijn er 484 (2005: 434) beslissingsbrieven naar de ICHEIC gestuurd, met het volgende resultaat:

 • 360 – geen informatie gevonden
 • 105 – informatie gegeven over uitgekeerde polis(sen)
 • 16 – uitkeringen
 • 3 – niet in behandeling genomen
 • 0 – intrekkingen


Den Haag, 24 april 2007

 

mr. E.J. Numann
voorzitter
mr. P. Neleman
secretaris
mr. J. de Ruiter
penningmeester

 

Terug naar Achtergrondinformatie