‘LOKET’ JOODSE OORLOGSPOLISSEN BLIJFT LANGER OPEN

De Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa (SIVS) bestaat 20 jaar en blijft nog vijf jaar open om aanvragen inzake geroofde levensverzekeringen in behandeling te nemen

In november 1999 kwamen het Centraal Joods Overleg en het Verbond van Verzekeraars een regeling overeen inzake de afwikkeling van tijdens de oorlog door de bezetter geroofde levens- en uitvaartverzekeringen van Joodse verzekerden. Onderdeel daarvan was de oprichting van de onafhankelijke Stichting Individuele Verzekeringsaanspraken Sjoa voor het onderzoeken en afwikkelen van individuele aanvragen. Nu, twintig jaar later, kan vastgesteld worden dat de Stichting in een grote behoefte heeft voorzien. Er zijn in totaal meer dan 22.500 aanvragen binnengekomen en ruim 14.000 uitkeringen gedaan inzake 2.179 polissen voor een bedrag van € 8.4 miljoen. Meer dan 97% van de aanvragen is afgehandeld. In 2014 is, in overeenstemming met de regeling van 1999, een bedrag van € 4.4 miljoen overgemaakt naar de Joodse gemeenschappen van Nederland en Israël.

In 1999 was overeengekomen dat de Stichting tot 1 januari 2010 aanvragen in behandeling zou nemen, maar het Verbond van Verzekeraars en het Centraal Joods Overleg hebben telkens besloten om nog vijf jaar door te gaan met de behandeling van aanvragen. Hier liggen twee belangrijke redenen aan ten grondslag. Ten eerste de internationale opvatting dat er geen einde moet komen aan de behandeling van Joodse oorlogsclaims. Op de Holocaust Conferentie van 2009 in Praag is een oproep gedaan op verzekeraars wereldwijd om door te gaan met het in behandeling nemen van individuele claims. Ten tweede omdat gebleken is dat er nog steeds behoefte is aan het beantwoorden van vragen inzake Nederlandse verzekeringen uit de Tweede Wereldoorlog.

Vanaf 1 januari 2020 zal de stichting echter geen ongedocumenteerde aanvragen meer in behandeling nemen. Dit betekent dat alleen nog aanvragen in behandeling worden genomen die betrekking hebben op een bepaalde verzekeraar of polis, dan wel op een naam van de door de Stichting gepubliceerde namenlijst. In de afgelopen periode is gebleken dat met ongedocumenteerde aanvragen – waarin alleen een algemeen verzoek om onderzoek bij alle in aanmerking komende maatschappijen wordt gedaan – zeer veel tijd gemoeid is en dat deze  hoogstzelden tot een positief resultaat leiden. Op onze internetsite staan ca. 2000 namen van verzekerden, van wie de polis waarschijnlijk niet of niet geheel is afgewikkeld. De Stichting zal zich gaan concentreren op deze lijst en zo mogelijk namen aan deze lijst toevoegen. Daarnaast blijft het dus mogelijk aanvragen in te dienen die betrekking hebben op een bepaalde verzekeraar of polis.

Ondanks het feit dat de Stichting nog vijf jaar door zal gaan met het in behandeling nemen van aanvragen, is het gewenst niet onnodig lang te wachten met het indienen van een aanvraag. Op dit moment heeft de Stichting nog voldoende capaciteit om de aanvragen binnen redelijke termijn af te handelen.